Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε την ακύρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού Νο 3/2022. Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση μέτρων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας Εργαστηρίων» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2207, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη και συνολικό προϋπολογισμό 76.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 18.240,00 €, ήτοι σύνολο 94.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.