Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τον συνοπτικό διαγωνισμό Νο 13/2020 με αρ. πρωτ. 42068/3.11.2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007582670 2020-11-03, από Δευτέρα 16.11.2020 και ώρα 14:00 μ.μ, για την Τετάρτη 18.11.2020 και ώρα 11:00 π.μ, χωρίς τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας διενέργειας του διαγωνισμού, με αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων της διακήρυξης, για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους που αφορούν την μη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ την Δευτέρα 16.11.2020.