Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 23/2019, για την προμήθεια α) Θερμιδόμετρου (Calorimeter) και β) Εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρα UASB (Lab Scale experimental unit), θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25.9.2020 και ώρα 10:30 π.μ.