Με την παρούσα επιστολή ενημερώνουμε για την αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 23/2019 για την προμήθεια α) Θερμιδόμετρου (Calorimeter) και β) Εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρα UASB (Lab Scale experimental unit) μέχρι νεωτέρας.