ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65137000
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2006
Approval date: 31.03.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.106,04 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top