ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΜΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΙ

Ref.No: 65183400
Start date: 29.01.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 04.06.2010
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 80.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRANOUDIS
Email: kyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top