ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ

Ref.No: 62115900
Start date: 01.03.1999
End date: 16.07.2000
Approval date: 06.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: VIOSER AE
Budget: 6.925,90 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top