ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΑΠΟΣΑΦΗΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ…

Ref.No: 68005400
Start date: 01.07.1998
End date: 31.05.2000
Approval date: 25.02.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 117.388,12 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top