ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15% ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2004.

Ref.No: 65136901
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2010
Approval date: 09.11.2005
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTROMAGNETICS, ELECTROOPTICS AND ELECTRONIC MATERIAL
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 6.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ILIAS GLUTSIS
Email: eglytsis@central.ntua.gr
Go to Top