ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ref.No: 61111600
Start date: 28.06.1999
End date: 31.05.2000
Approval date: 17.06.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΠΕΡ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 96.962,58 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top