ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Ref.No: 61106100
Start date: 01.07.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 29.12.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ALEXANDRA KATSIRI-KOUZELI
Email: akatsiri@central.ntua.gr
Go to Top