ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 62059800
Start date: 01.12.1992
End date: 31.12.1994
Approval date: 25.02.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: TITAN
Budget: 176,08 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top