ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ref.No: 62248400
Start date: 15.10.2008
End date: 14.02.2009
Approval date: 28.11.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: TITAN A.E.
Budget: 17.850,00 €
Scientific Responsible: Prof. ZIOMAS
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
Go to Top