ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΑΓΓΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ref.No: 62108900
Start date: 01.06.1998
End date: 30.11.1998
Approval date: 29.10.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: SOGERERG- OMEK- LAHMEYER
Budget: 2.957,76 €
Scientific Responsible: Prof. SOFIANOS
Email: sofianos@metal.ntua.gr
Go to Top