ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΥΤΩΝ

Ref.No: 68064500
Start date: 08.11.2002
End date: 31.12.2007
Approval date: 15.09.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 33.326,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. MAGOULAS
Email: mag@chemeng.ntua.gr
Go to Top