ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ref.No: 62050200
Start date: 01.12.1992
End date: 30.11.1994
Approval date: 18.12.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top