ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Ref.No: 61102500
Start date: 05.12.1997
End date: 05.12.2000
Approval date: 09.07.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 6.471,01 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOU
Email: stamou@central.ntua.gr
Go to Top